Przeboje Wiadomości branżowe

Virtualo wprowadza pierwsze Bundle do polskich ksi?garni

W czerwcu 2012 r. dystrybutor tre?ci cyfrowych Virtualo – wraz z Empikiem –  wprowadzi? do sprzeda?y w salonach tej sieci pierwsze w polskich ksi?garniach stacjonarnych tzw. bundle. Czym s? bundle? Bundle to pakiety sk?adaj?ce si? z

W czerwcu 2012 r. dystrybutor tre?ci cyfrowych Virtualo – wraz z Empikiem –  wprowadzi? do sprzeda?y w salonach tej sieci pierwsze w polskich ksi?garniach stacjonarnych tzw. bundle.

Czym s? bundle?

Bundle to pakiety sk?adaj?ce si? z ksi??ki drukowanej oraz ebooka o tym samym tytule. Obecnie sprzedawane s? w formule 2 w cenie 1, gdzie wersja elektroniczna dodawana jest bezp?atnie do papierowej. W przysz?o?ci b?d? pojawia? si? równie? inne warianty. Po raz pierwszy takie rozwi?zanie zastosowa? ponad dwa lata temu Barnes&Noble – najwi?ksza sie? ksi?garni stacjonarnych w USA. W tym samym czasie Virtualo, wraz z Wydawnictwem C.H. Beck, wprowadzi?o do Polski pierwsze bundle, jednak dost?pne tylko w ksi?garni internetowej. W czerwcu 2012 r. nast?pi?a implementacja systemu pozwalaj?cego na generowanie w kasach salonów Empik nowego produktu – kodów Virtualo na ebooki. Umo?liwi?o to wyj?cie z contentem cyfrowym poza Internet i dotarcie do grupy Klientów, która preferuje zakupy w ksi?garniach stacjonarnych. W chwili obecnej w salonach Empik dost?pnych jest ju? oko?o 20 bundli takich wydawnictw jak Zysk i Ska, Fabryka S?ów, Wielka Litera i Buchmann, a ich liczba b?dzie systematycznie rosn??.

Ju? po pierwszych kilku tygodniach wiemy, ?e nowy produkt cieszy si? du?ym zainteresowaniem – zdradza Robert Rybski, Prezes Virtualo. Nowa us?uga umo?liwi du?ej grupie Klientów wypróbowanie ebooków. Chcemy zbudowa? wi?ksz? ?wiadomo?? nowego produktu w?ród osób, które do tej pory nie zetkn??y si? z ksi??k? elektroniczn? i kupowa?y jedynie wersje papierowe. Salony Empik maj? w tym zakresie najwi?kszy potencja?.

Ebooki dost?pne w bundlach przekazywane s? Klientom w postaci niepowtarzalnego kodu (wydrukowanego na paragonie w kasie Empiku). Nale?y go wpisa? na stronie http://virtualo.pl/kod. Ksi??ka zostanie wtedy automatycznie dodana do wirtualnej pó?ki U?ytkownika i od tego momentu mo?na z niej wygodnie korzysta?. Wykorzystanie kodów nie ogranicza si? tylko do bundli. Produkt skierowany jest tak?e do agencji reklamowych, biur prasowych wydawnictw oraz innych firm. ?atwo?? odbioru i dystrybucji sprawia, ?e mo?e by? wykorzystany jako ebook do recenzji, prezent dla pracowników czy nagroda w ró?nego rodzaju konkursach.

A to już wiesz?  ?Anna German. Wspomnienia? ? niezwykła książka z 3 CD

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy